THERAFLU ZATOKI

20,99 

Stosowany w leczeniu dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej.

Działa przeciwgorączkowo, łagodzi objawy przeziębienia i grypy (dreszcze, bóle mięśni i głowy).

Opis

• Substancja czynna: paracetamol 650 mg + chlorowodorek fenylefryny 10 mg

• Wskazania:
leczenie objawowe dolegliwo?ci zwi?zanych z chorobami zatok takich jak: ból g?owy, niedro?no?? zatok i nosa przebiegaj?ca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrz?ku b?ony ?luzowej. Dzia?a przeciwgor?czkowo, ?agodzi objawy przezi?bienia i grypy (dreszcze, bóle mi??ni i g?owy)

• Przeciwwskazania:  produktu jest przeciwwskazane w przypadku:
nadwra?liwo?ci na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny lub któr?kolwiek substancj? pomocnicz?, jednoczesnego stosowania inhibitorów IMAO oraz stosowania
takich leków w ci?gu ostatnich 2 tygodni, ci??kich schorze? uk?adu krwiono?nego, nadci?nienia t?tniczego,
nadczynno?ci tarczycy, jaskry z w?skim k?tem przes?czania, guza chromoch?onnego, pacjentów stosuj?cych trójpier?cieniowe
leki przeciwdepresyjne, pacjentów stosuj?cych leki blokuj?ce receptory beta-adrenergiczne, pacjentów
stosuj?cych inne leki sympatykomimetyczne. Produktu nie nale?y stosowa? w okresie ci??y i karmienia piersi?
oraz u dzieci poni?ej 12 lat

• Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.